Deze website maakt gebruik van cookies om de website en het gebruiksgemak te verbeteren. Voor meer informatie klik hier.
Keiuzersgracht - Theodoor Gilissen

Algemene disclaimer

Theodoor Gilissen Bankiers N.V. is een effectenkredietinstelling en beschikt over een bankvergunning op grond van de Wet op het financieel toezicht (Wft). Theodoor Gilissen Bankiers N.V. en andere onderdelen van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. die als effecteninstelling of beleggingsinstelling zijn aan te merken zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten te Amsterdam (AFM). Genoemde effecten- en beleggingsinstellingen beschikken over een vergunning van de AFM op grond van de Wft. Het vergunningnummer van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. bij de AFM is 12000053.

De door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. op/via deze site(s) verstrekte informatie is geen aanbod, beleggingsadvies of financiële dienst. De door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Echter voor de juistheid en volledigheid daarvan kan Theodoor Gilissen Bankiers N.V. niet instaan. De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. alsook (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Theodoor Gilissen Bankiers N.V. worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. Theodoor Gilissen Bankiers N.V. geeft geen garantie en wil evenmin de indruk wekken dat het gebruik van het op deze website aanwezige materiaal in elke jurisdictie is toegestaan of dat de transacties, producten, diensten of instrumenten die op de site besproken worden op iedere locatie beschikbaar zijn of dat het aanbieden daarvan is toegestaan. Gebruikers van deze site zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de lokale wet- en regelgeving.

Het aanbieden, verkopen en/of distribueren van producten en diensten zoals eventueel beschreven op deze website is niet gericht tot personen in jurisdicties waar het aanbieden, verkopen en/of distribueren van dergelijke producten of diensten wettelijk niet is toegestaan, waaronder de Verenigde Staten van Amerika (VS). Als u een product of dienst van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. wilt afnemen, dient u Theodoor Gilissen Bankiers N.V. in te lichten wanneer u als US Person aangemerkt kan worden, dan wel als de wetgeving van het land waar u woonachtig bent het afnemen van deze producten of diensten van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. niet toelaat. De inhoud van deze website kan niet worden aangemerkt als een aanbod of uitnodiging voor US Persons om effecten te verwerven of als een uitnodiging om effecten te verkopen of enig ander bankproduct of -service af te nemen. De effectendienstverlening, waaronder ook begrepen de advisering daarover, zoals beschreven op deze website, is tevens niet bedoeld voor US Persons.

Een ‘US Person’ wordt gedefinieerd als een natuurlijke persoon, die woonachtig is c.q. gedurende langere tijd verblijft in de VS en/of elke (juridische) entiteit of organisatie, die is georganiseerd in de VS of volgens de wetgeving van dit land is opgericht. VS staatsburgers (US Citizens), die woonachtig zijn buiten de VS kunnen onder omstandigheden ook worden aangemerkt als ‘US Person’.

Bij de berekeningen op de website zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten waarvan niet vaststaat of die op uw persoonlijke situatie van toepassing zijn. De berekeningen zijn derhalve uitsluitend indicatief en kunnen aan wijziging onderhevig zijn. U bent verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. Zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. mag de informatie uitsluitend door u zelf worden gebruikt. Het is derhalve niet toegestaan om de informatie zonder uitdrukkelijke toestemming van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. over te dragen, te verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. U dient aanwijzingen van Theodoor Gilissen Bankiers N.V. omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.

De waarde van beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Er wordt geen enkele garantie gegeven omtrent de juistheid, volledigheid en/of tijdigheid van informatie uit externe bronnen. Beleggers dienen rekening te houden met de risico's verbonden aan het verhandelen van financiële instrumenten. Het is de verantwoordelijkheid van de beleggers om zelf alle nuttige informatie te verzamelen om met kennis van zaken een weloverwogen (beleggings)beslissing te kunnen nemen.

Terug naar vorige pagina

Serious Money. Taken Seriously.